වඩා හොඳ Android ද iPhone ද?


Android ජංගම දුරකථන සහ iPhone අතර තියෙන්නේ ලොකු තරඟයක්. iPhone නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඇපල් සමාගම විසින් විතරක් වුනත්, Android ජංගම දුරකථන නම් විවිධ විවිධ සමාගම් රාශියක් විවිධ වෙනස්කම් වලට ලක්කරමින් ජංගම දුරකතන නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒත් ඒ අතරින් Samsung දුරකථන තමයි වැඩිම ප්‍රමාණයක් අලෙවි වන්නේ.

ඉතින් Samsung දුරකථනයක් හා iPhone දුරකථනයක් යොදාගනිමින් සාමාන්‍ය එදිනෙදා කටයුතු වැඩි පහසුවකින් හා ඉක්මනින් කටයුතු කරගැනීමේ හැකියාව මත වඩා හොඳ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්ද අයි ෆෝන් ද CNN වෙබ් අඩවිය මඟින් සොයා බලා තිබෙනවා. ඒ සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල පහතින් දැක්වෙනවා. ඉතින් මේ තොරතුරු අනුව ඔබට සිතා බලන්න වඩා හොඳ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ද අයි ෆෝන් ද කියලා.

ඊමේල් කටයුතු සිදුකිරීම

Check Email

දුරකථනය Unlock කිරීමCheck Time

දුරකථන නාමාවලියContact

FlashLight එක භාවිත කිරීමFlash Light

සිතියම් හා දුර මැනීමGet Direction

වේලාව බලාගැනීම
Lock

දුරකථන ඇමතුම් ලබාගැනීම

Make a Call

සංගීත වාදනය

MusicNotification දැනගැනීම
Notification

Search කිරීම
Search

දුරකථනය නිහඬ කිරීම (Silent)Set Vibrate

ඡායාරූප ගැනීම
Take a Photo

දුරකථනය ඇමතීමTalk to Phone

අකුරු ටයිප් කිරීමType

ඇප්ස් භාවිතය
Use Apps

මේ ගැන ඔබේ අදහසත් පහතින් Comment කරන්න....0 comments: