දියකිඳුරි මව්වරුන්.

මාතෘත්වයේ ඇති වැදගත්කම නිරූපණය කීරීම සඳහා විශේෂ ඡායාරූප වැඩසටහනක් වෙනුවෙන් මෙම ඡායාරූප ගනු ලැබුවේ ඇමෙරිකානු ජාතික ඡායාරූප ශීල්පී ආදම් ඕප්‍රිස් විසින්ය. මෙම ඡායාරූප එකතුවට නම් තියා තිබුණේ දියකිඳුරි මව්වරුන් ලෙසින්ය.
මේ ගැන ඔබේ අදහසත් පහතින් Comment කරන්න....

0 comments: