තම්බපු බිත්තරයක් සුද්දකරන්න ලේසිම ක්‍රමය මෙන්න. (Video)


සමහර තම්බපු බිත්තර සුද්ද කරන්න ගියාම බිත්තර කන්නත් එපා වෙනව. සුදු මදය ඔක්කොම බිත්තර කටුවටම ගැලවිලත් එන වෙලාවල් නැතුව නෙවෙයි. ඒ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව තත්පර කිහිපයකින් තම්බපු බිත්තරයක් සුද්දකරන හැටි මේ වීඩියෝවෙන් බලන්න.


0 comments: