ලක්ෂිකාගේ නාන Photos පිටවෙයි.


ලක්ෂිකා ජයවර්ධන විසින් තම ෆේස් බුක් ගිණුමේ පළකර ඇති සේයාරූ කිහිපයක් පහතින්,

Hey.....itz meee natural way..without makeup....having fun with my crew during the shoot.....at galle 
0 comments: