ත්‍රී සිස්ටර්ස් ගෙවල් මාරු කරයි.


නුගේගොඩ පදිංචි ත්‍රී සිස්ටර්ස් ලා බොරලැස්ගමුව ට ස්ථාන මාරුවක් අරගෙන කියලා ආරංචි වුණා. 

ඒ නිසා ඩිනක්ෂි ශේෂාද්‍රි ශනුද්‍රි ඔන්න දැන් පදිංචි බොරලැස්ගමුවේ ලු.


0 comments: