ප්‍රියාගේ අලුත්ම ඡායාරූප.


ඉමේෂ් නුවන්දකගේ කැමරාවට හසුවූ ප්‍රියා ද සිල්වා ගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් නරඹන්න

ඡායාරූප - ඉමේෂ් නුවන්දක
නිරූපිකාව - ප්‍රියා ද සිල්වා

IMG_0259_pp

IMG_0274

IMG_0279_pp

IMG_0282_pp

IMG_0287_pp

IMG_0296_pp

IMG_0300_pp

IMG_0305_pp

IMG_0311_pp

IMG_0316_pp

0 comments: