කන්‍යාභාවය වෙදේසියේ විකිණූ සුරූපිණියන් හත්දෙනා (ගණන් මිනුම් සහිතයි)


විකිණීමට තිබෙන අලුත් දෙයක් පිළිබඳ පුවතක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

ඕනෑම දෙයක් විකිණිය හැකි වත්මන් ලෝකයේ, සිය කන්‍යාභාවයද ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසියේ විකිණීමට සමත් වූ සුරූපිනියන් 7 දෙනෙකු පිලිබඳ තොරතුරු රීඩර්ස් ඩයිජස්ට් වර්ගයේ අන්තර්ජාල සඟරාවක් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

පහත දැක්වෙන්නේ එම සුරූපිනියන් 7 දෙනා සහ කන්‍යාභාවය සඳහා ඔවුන්ට ලැබුණු අති විශාල මුදල් සම්භාරයයි.

1. Rosie Reid – £8,400
2 .Graciela Yataco – $1,300,000
3. Raffaella Fico – $1.8 million
4. Alina Percea – £8,800
5. Natalie Dylan – $3.7 million
6. Catarina Migliorini – $780,000
7. Cathy Cobblerson – $100,000


0 comments: