හැඩකාර මදුෂිකාගේ අලුත් ඡායාරූප.


මදුෂිකා ලක්මාලිගේ ගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් පහතින් නරඹන්න

model : Madhushika Lakmali
imesh Nuwandaka photography - 0776613660​

0 comments: