විනාඩි 10න් රු:30කින් ගෙදරදී ම කොණ්ඩේ පාට කරගන්න.


විනාඩි 10න් රු:30කින් ගෙදරදී ම කොණ්ඩේ පාට කරගන්න.

අද කාන්තාවන් කොණ්ඩේ පාට කරගන්න යි කියලා කියක් වියදම් කරනවා ද? සාමාන්‍යයෙන් දිග කොණ්ඩයක් full colour කරගන්න රු: 2000ක් විතර යනවා. කොණ්ඩේ එක line එකක් පාට කරගන්න රු: 200ක්වත් වැය කරන්න වෙනවා. ඔව්. කඩෙන් අරගෙන ගෙදරදී ම වුනත් colour කරගන්න පුළුවන්. ඒත් Hair colour එකක් රු: 500ක්ත් වෙනවනේ. අනික කොණ්ඩේ colour කරපුවාම damage වෙනවා. ඒ Bleaching ගතිය නිසා. ඊට වැඩිය හොඳ නැද්ද විශ්වාසවන්තව, ස්වභාවිකව ම ගෙදරදී ම පහසුවෙන් ම, වැඩි වියදම් නො කර, බයක් නැතුව තමන් විසින් ම hair එක colour කරගන්න එක? අද මම SHii Magazine එකෙන් කියලා දෙන්නේ කොහොම ද ස්වභාවික ව කොන්ඩේ colour කරගන්නේ කියලා. 

මේ colour එක දුඹුරු පැහැයක් ගන්නවා. වඩාත් සුදුසු කොණ්ඩය අගට ගානවා නම්.  
හදන්නේ මෙන්න මෙහෙම.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
දෙහි යුෂ
පමණක් ගැඹුරු bowl එකක්

සාදන ක්‍රමය 
සාදා ගත් දෙහි යුෂ පිරිසිදු කරගත් භාජනයකට දමා ගන්න.

Use කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම.

ඉස්සෙල්ලා ම කොණ්ඩේ ස්ම්පූර්ණයෙන් ම තෙමා ගන්න ඕනෙ. පසුව කොණ්ඩය අග කොටස දෙහි යුෂ දමා ගත් භාජනයට දමා ගිල්වන්න. දැන් විනාඩි 10ක පමණ කාලයක් හිරු එළියෙන් වේලා ගන්න. (කොණ්ඩය ස්ම්පූරණයෙන් ම වේලා ගත යුතුයි.)

මේක ගාලා ඔයා normally use කරන shampoo එකෙන් කොණඩය සෝදන්න. 

සාරා දිසානායක.


0 comments: