මගේ අසරණ ලෝකයේ.…ඔබ....
මගේ අසරණ ලෝකයේ
ඔබ එකම සිතුවිල්ලයි
එවන් සිතුවිලි දිළිදු හදකට
එකම සැනසිල්ලයි

දයාවක් හෝ සෙනෙහසක් නැති
සිනහවක් හෝ තෙතමනක් නැති
ඔබෙ සිත මා හෙටත් පතනා
එකම මුතුරැුල්ලයි

හමු නොවන මුත්
සසරෙ යළි අප
රිදවුවත් සිත පෙර දිනේ සිට
ඔබෙ හඩ සවනත ගැටෙන විට
සිතට සැනසිල්ලයි

සමාධි මලලවීර
0 comments: