මංගල දිනයේ සොඳුරු මතක.


ජීව්තයේ සුන්දරතම මොහොතක් වන මංගල දිනයේ මතකයන් රැක ගැනීම සඳහා ඒවා කැමරා ඇසට හසුකර ගැනීමට සෑම පුද්ගලයෙක්ම අමතක නොකරයි.

ඒ හරහා මතුවූ  මංගල ඡායාරූපකරණය මේ වනවිට ඉතා නිර්මාණශීලී  මෙන්ම තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයක් බවට පත්ව තිබේ.

ජූන්බග් වෙඩින්ස් සමාගම විසින් සංවිධානය කරන මංගල ඡායාරූප තරඟාවලිය ලොව පුරා විවිධ ඡායාරූප ශිල්පීන් විසින් ගන්නා ලද ඡායාරූප ඇගයීමට ලක් කරයි.

වසර 2015 සඳහා පැවැත්වූ තරගය සඳහා රටවල් 45කින් ඡායාරූප 10,000ක් ලැබී අතර මන බඳින ස්වාභාවික පසුබිම වල ගන්නා ලද ඡායාරූප මෙන්ම උත්සව අවස්ථාවේදී යුවලගේ හැඟීම්බර මොහොත්ද මේ අතර වෙයි.

විනිශ්චය මණ්ඩලය ඒ අතරින් ජයග්‍රාහී ඡායාරූප 50 තෝරාගෙන තිබේ.

පහත දැක්වෙන්නේ ඒ අතරින් ඡායාරූප 17කි.

Wed1 600px 16 01 080 comments: