ශනුද්‍රිට පිස්සු හැදිල, තනියම නටල..ශනුද්‍රි එක එක කාලෙට එක එක වෙනස්කම් කරනව..ෆේස් බුකියපුරා රගන ශනූ..තනියම රගපු හැටි බලමු


0 comments: