කාර්යාලයේදීම ලේසීයෙන් ව්‍යායාම කළ හැකි ක්‍රම (Video)


මේ වන විට ලංකාවේ  පුද්ගලයින් ඉතා කාර්ය බහුලයිනේග ඉතින් ඔන්න මේ කාර්යබහුල කමත් එක්ක කාටවත් තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන නම් හිතන්න වේලාවක් නෑ.

ඔන්න තමන්ගේ කාර්යාලය තුළ ඉඳළාම ව්‍යාම කරන්න  ක්‍රමයක් දැන් අපි ඔබට පෙන්වනවා.

එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

0 comments: