ඕෂධී ගල්කිස්ස වෙරළේදී කළ වැඩක්.

ඕෂධි හිමාෂා ගේ  මුහුදු වෙරළේදී ගත් සුන්දර ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. එම ඡායාරූප පහතින් නරඹන්න.

Model – Oshadi Himasha
Photography by PicturE CAFFè Photography & Cinematography.
For Bookings, and any other enquirers please call +94 777 994 714 OR email on picturecaffe@gmail.com
0 comments: