දැක්කම මනදොල පිනා යන Photoshoot එකක්.

නිලු ටනාෂා නම් නිරූපන ශිල්පිණියගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක්. වෙනස් සංකල්පයකට ගන්නා ලද ඡායාරූප.

MODEL: Nilu Tanasha
HAIR & MAKE UP: Sumudu Dias
PHOTOGRAPHY BY: Eresh Jayanga Dias
SPECIAL THANKS: Lakmini

ALL RIGHTS ARE RESERVED@ ERESH JAYANGA DIAS PHOTOGRAPHY 2016
For Bookings, and any other inquiries please call: 077 3776953 - 0722 7459530 comments: