මධුසමය ගතකරන්න අඳින්න ඕන හොඳම ඇඳුම් ගැන ලංකාවේ තිබුණු සරාගී Fashion Show එක


ලංකාවේ සරාගී රෙදි පිළි සහ උපකරණ අලෙවියට අදාළ ආයතනයක් පසුගියදා විලාසිතා දැක්මක් පැවැත්වූවා.

මේ විලාසිතා දැක්ම මධුසමයේදී කාන්තාවන්ට සැරසිය හැකි අන්තර්ජාතික මට්ටමේ විලාසිතා නිර්මාණ රැසක් එහි දක්නට ලැබුණි.

එහි ජායාරූප කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ…

0 comments: