සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!!


Photographed by Picture Story 071 24 155 24

Dressed by Salon Ruwelma 0777158152

Talent by Diana K. Hettiarachchi, Chamathka Nishadhi, Lasodha Siriwardhane, Dilantha Kanishka Ariyarathna, Pahan0 comments: